KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Değerli ziyaretçimiz, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Mechanica olarak Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak istiyoruz ("Mechanica" bu metinde MECHANICA IREV Yazılım San. anlamına gelmektedir. Mechanica olarak), kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Mechanica olarak, ürün ve hizmetlerimizden yararlananlar da dahil olmak üzere Şirket ile ilgili tüm kişilere ait tüm kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesine ve saklanmasına büyük önem veriyoruz. ("KVK Kanunu"). Bu sorumluluğun tam bilinci ile kişisel verilerinizi KVK Kanunu'nda tanımlandığı şekliyle "Veri Sorumlusu" sıfatıyla aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; Mechanica tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Mechanica, Kullanıcılardan aşağıdaki yöntemlerle çeşitli statik veriler toplar. Bu başlık altında, Mechanica tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan veriler aşağıda gruplar halinde listelenmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Bilgiler'de yer alan şartlar ve koşullar kapsamındaki "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıdaki bilgileri içerir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyad, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adres, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzeri belgeler.
Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimlik doğrulama ve hesaba erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı Adı, iletişim bilgileri, kullanıcı numaraları.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek

Bu Bilgiler ile kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen İlke ve İşleme Koşullarına uygun olarak ve aşağıda detaylandırılan amaçlarla işlenecektir:

İsim ve İletişim Bilgileri: İç değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kaydı, potansiyel abone bilgilerinin elde edilmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyet süreçlerinin yönetilmesi, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgileri, operasyonel faaliyetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetler, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi;
Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kaydı, sorun/hata raporlama, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, abonelik sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, iç değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesi ölçümü, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılık tespiti ve önleme;
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kaydı, sorun/hata raporlama, operasyonel faaliyetlerin kontrolü, yürütülmesi ve iyileştirilmesi, satış sonrası hizmetlerin ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kurum içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, abone portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrolü, promosyon, analiz, çıkarların belirlenmesi, puanlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçleri, kayıt, sorun/hata raporlama.

Kişisel Veri Saklama Süresi

Mechanica, Kullanıcılar'ın elde ettiği kişisel verileri, Hizmet'ten en iyi şekilde yararlanmak için işbu Bilgilendirme ve Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır. Üyelik Sözleşmesi'nin niteliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek. Ayrıca Mechanica, kişisel verileri idari veya adli süreçlerin yürütülmesi amacı ile sınırlı olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süresi boyunca saklayabilecektir.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenecek

Toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmanız için gerekli çalışmaları yapmak; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak; Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunanların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari itibarını ve güvenini korumak; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden sizlere fayda sağlamak için iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini sağlamak; Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunanların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kuruluşları 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanunen yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilecektir. "Mechanica Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlar. .

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla tarafınızca gönderilen özgeçmiş, iş başvuru formu gibi kullanıcılar tarafından bizzat gönderilen kanallar aracılığıyla veya iş ilişkisi içerisinde olduğumuz tüzel kişiler/gerçek kişiler tarafından mevzuat ve hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK'nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında da işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz halinde Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret alacaktır. Bu kapsamda Şirketimizden kişisel veri sahipleri; Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri isteme ,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.